Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is in 1982 opgericht en is verenigd in het landelijke samenwerkingsverband Landschappen NL. SLZ is actief op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en cultuurhistorie in het cultuurlandschap van Zeeland.

Centraal staan de kleine landschapselementen: díe elementen die van oudsher te vinden zijn in ons landschap en die zorgen voor herkenbaarheid en afwisseling. Waren het eerst vooral de groene elementen als knotwilgen, hagen en hoogstamfruitbomen die aandacht kregen, de laatste jaren gaat het ook om elementen als weegbrughuisjes, sluisjes, welputten, historische paden en bakketen.

Streekeigen landschap
SLZ bouwt aan de toekomst van het streekeigen landschap: werken aan het bevorderen, behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van streekeigen landschapselementen. Er is veel aandacht voor de realisatie aan ecologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden en een visueel aantrekkelijk landschap. SLZ adviseert, subsidieert en biedt praktische ondersteuning aan eigenaren van waardevolle landschapselementen.

Samenwerken aan de actieve zorg voor ons landschap
SLZ werkt samen met anderen aan behoud, versterking en ontwikkeling van het streekeigen landschap. Samen met mensen, organisaties en overheden in Zeeland. Mensen krijgen handelingsperspectief aangeboden en kennis en vaardigheden worden gedeeld. Inwoners en betrokkenen worden gestimuleerd te participeren en mee te denken.

SLZ maakt mensen, organisaties en overheden enthousiast om zelf in het landschap aan de slag te gaan. Waar ze het niet zelf kunnen, steekt de stichting met vele enthousiaste vrijwilligers, de handen uit de mouwen. Niet alleen door het geven van voorlichting en cursussen maar ook door het hebben van een netwerk van ervaringsdeskundigen. SLZ maakt deel uit van allerlei samenwerkingsverbanden en zet ook nieuwe verbanden op om kleine cultuurhistorische elementen te behouden.

Vrijwilligers
Met 3.000 vrijwilligers en vele contracten met particuliere eigenaren heeft de stichting een breed maatschappelijk draagvlak en daardoor veel te bieden. Vrijwilligers zijn bereid om hun kennis en vaardigheden in te zetten bij SLZ. Zo is er een vaste groep vrijwilligers met ervaring ontstaan. Waar inwoners van Zeeland of organisaties het niet zelf kunnen, steken deze gemotiveerde vrijwilligers een handje toe. Het netwerk van ervaringsdeskundige vrijwilligers is beschikbaar om te vertellen wat ze zelf kunnen doen om iets te verbeteren aan het streekeigen landschap. Zo wordt gezorgd voor behoud en versterking van landschappelijke waarden, zonder daarbij de rol van de mens uit het oog te verliezen. Vrijwilligers verzetten dag in dag uit veel werk: ze bedenken wandelroutes en realiseren die, sporen grenspalen op en zorgen ervoor dat ze weer op, of zo dicht mogelijk bij, hun originele plek terug komen, ze snoeien hoogstamfruitboomgaarden, maaien inlagen, bouwen een schotbalken huisje bij een oude dijkcoupure of maken bunkers zichtbaar en begaanbaar. Kortom ze doen alles om het landschap afwisselend te houden en het leesbaar en beleefbaar te maken.

Investeren in het landschap
Het landschap is de laatste tientallen jaren erg veranderd en nog steeds verdwijnen veel kleine elementen. Echter ook de bewoners zijn veranderd. Men wil meer weten over hun omgeving en zich inzetten voor behoud. Dat betekent dat ze praktisch willen bijdragen maar ook financieel willen investeren. Deelnemers vinden voor de projecten is dan ook nooit een probleem. Sterker nog, momenteel is er geen subsidie beschikbaar, maar staan er nog wel meer dan honderd aanvragen in de wacht. SLZ hoopt dat overheden en particulieren kunnen blijven investeren in het landschap, want dat is waar SLZ voor staat: sámen actief werken in het landschap. Met de begeleiding en inspanningen van vrijwilligers, met de betrokkenheid en de inzet van de particuliere eigenaren, die zelf investeren in de omgeving en het streekeigen landschap. Veel gespecialiseerde kennis van groene elementen in het streekeigen landschap en kleine cultuurhistorische elementen heeft SLZ bij de mensen thuis gebracht. Velen hebben de kennis direct kunnen toepassen en doen hier nog dagelijks hun voordeel mee. Het is noodzakelijk om dit te kunnen blijven doen. Beheer van erven en omgeving is beheer van het landschap. Dit is een algemeen belang en juist die mensen die daarin investeren, verdienen ondersteuning.

Contact
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Klein Frankrijk 1
4461 ZN Goes
Telefoon: +31 (0)113 230 936
E-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl
Website: www.landschapsbeheerzeeland.nl

zeeuwseankers.nl is het platform van Zeeuwse Ankers,

een samenwerkingsverband van: