Provincie Zeeland

Zeeland is een provincie in het zuidwesten van Nederland. Zeeland grenst aan de Nederlandse provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de Belgische provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en (voor een klein stuk) Antwerpen. Zeeland telde op 1 augustus 2015 381.182 inwoners in dertien gemeenten. Bestuurlijk centrum en grootste stad van de provincie is de hoofdstad Middelburg.

Taak van de Provincie
Tussen de rijksoverheid in Den Haag en de gemeenten in Zeeland staat de Provincie. De Provincie heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Zeeland. Zo zorgt de Provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van wegen en kanalen. Ook geeft zij geld (subsidies) aan allerlei instellingen op het gebied van kunst en cultuur, zoals theaters, musea, bibliotheken en organisaties. En ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld natuur en sport. Soms vloeit een taak voort uit een wet, soms kiest de Provincie er zelf voor een taak op zich te nemen. Sommige wetten of regelingen worden uitgevoerd door Gemeenten. De Provincie stelt zich daarbij vaak op als regisseur.

Bestuurlijk Zeeland
De Provincie Zeeland wordt bestuurd door dertien gemeenten, één waterschap en het provinciaal bestuur. In een gedualiseerd provinciebestuur is Provinciale Staten de rol toegekend van bestuurder én initiatiefnemer op hoofdlijnen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de rol van beleidsuitvoerder.

Algemeen beleid
In de provinciale politiek komen vaak onderwerpen aan de orde waar de Zeeuwen direct mee te maken hebben. De indeling van de ruimte in de provincie, de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen zijn voorbeelden van het provinciale beleid, waar inwoners van Zeeland veel belangstelling voor hebben. Het beleid van de Provincie komt dan ook vaak dichterbij dan gedacht wordt.

Financieel beleid
De inkomsten van de Provincie Zeeland bestaan uit uitkeringen van het Rijk (provinciefonds en doeluitkeringen), eigen inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting en bijvoorbeeld het Delta-dividend. Daarnaast probeert de Provincie ook geld te krijgen uit Den Haag en Brussel voor specifieke projecten die passen binnen onze doelstellingen.

Cultuurbeleid
Het cultuurbeleid van de Provincie richt zich op de historie van Zeeland, haar taal en kunstuitingen, monumenten, landschappen en tradities. Cultuur is een onderwerp dat een belangrijke plaats inneemt binnen het provinciaal beleid. Centraal staat de integrale benadering van cultuur en de bijdrage die cultuur – in al haar verschijningsvormen – levert aan een duurzame Zeeuwse samenleving.

Contact
Provincie Zeeland
Provinciehuis, Abdij 6
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg
Telefoon: +31 (0)118 631 011
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: www.zeeland.nl

zeeuwseankers.nl is het platform van Zeeuwse Ankers,

een samenwerkingsverband van: