Gebruikersvoorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing.
Lees deze gebruikersvoorwaarden, het privacybeleid en de disclaimer goed door voordat je van de website gebruik maakt.
Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen die van de website gebruik maakt.

1. Profielen

1.1 Voor het gebruik van sommige functionaliteiten van de website is het noodzakelijk om een persoonlijk profiel aan te maken. Je kunt een persoonlijk profiel aanmaken via de redactie van Zeeuwse Ankers (redactie@zeeuwseankers.nl). Je persoonlijke profiel bestaat tenminste uit je gebruikersnaam en je e-mailadres. Je kunt je profiel aanvullen met andere informatie, zoals je woonplaats, een korte beschrijving van jezelf, een foto van jezelf, het adres van je eigen website. Jij als gebruiker beslist welke informatie je aan je profiel toevoegt.

1.2 Vanuit je profiel kun je bijdragen leveren aan de website. Je activiteiten worden aan je profiel gekoppeld en op je eigen profielpagina getoond. Je kunt daar natuurlijk weer verwijderen wat je hebt toegevoegd. Je profiel, behalve je e-mailadres, is voor iedereen zichtbaar en heeft geen privégedeelte. Als je hier niet mee instemt, gebruik de website dan niet. Kijk ook goed naar het privacybeleid van Zeeuwse Ankers.

1.3 Je profiel wordt beschermd door een door jou zelf gekozen wachtwoord. Je dient dit wachtwoord geheim te houden en met niemand te delen. Wijzig je wachtwoord regelmatig.

1.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en onderhouden van je persoonlijke profiel. Het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers vertrouwt er op dat de informatie in een profiel juist en up to date is. Zeeuwse Ankers kan niet op onjuistheden in een profiel worden aangesproken.

1.5 Het is het beste om profielen aan te maken onder je eigen naam. Dit heeft uitdrukkelijk de voorkeur boven het gebruik van aliassen. Het is niet toegestaan een profiel aan te maken op naam van iemand anders.

1.6 Heb je de indruk dat anderen van jouw profiel gebruik maken? Meld dat dan onmiddellijk bij de redactie van Zeeuwse Ankers op redactie@zeeuwseankers.nl.

2. Bijdragen en reacties

Algemeen

2.1 Gebruikers van de website met een persoonlijk profiel kunnen aan de website bijdragen door een verhaal over gebeurtenissen, mensen, plekken of monumenten te plaatsen of een afbeelding, video- of geluidsfragment toe te voegen.

2.2 Bijdragen die je levert kunnen worden geïndexeerd en van sleutelwoorden voorzien, waardoor verbanden kunnen worden gelegd met andere bijdragen en onderdelen van de website.

2.3 Alle bijdragen zijn openbaar en zichtbaar voor alle gebruikers en bezoekers van de website. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw eigen bijdrage of reactie.

Intellectuele eigendom

2.4 Wanneer jij een bijdrage of reactie levert sta jij ervoor in dat je gerechtigd bent deze bijdrage of reactie en de gehele inhoud daarvan openbaar te maken en dat je daarmee (derhalve) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Je bent in alle gevallen verplicht om altijd een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden aan te brengen bij de bijdragen en reacties die je levert.

2.5 In het geval Erfgoed Zeeland of het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers door een derde wordt aangesproken vanwege een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door een bijdrage of reactie die jij hebt geleverd of door ander gebruik van de (inhoud van de) website, dan zul jij Erfgoed Zeeland of het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade en kosten die daarvan het gevolg zijn. Natuurlijk doen Erfgoed Zeeland en het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers hun uiterste best om deze schade en kosten te beperken.

2.6 Behoudens intellectuele eigendomsrechten van derden word jij, wanneer je een bijdrage of reactie levert, geacht de intellectuele eigendomsrechten te hebben op deze bijdrage en de gehele inhoud daarvan.

2.7 De website zeeuwseankers.nl is en wenst een open bron van informatie te zijn. Informatie op de website moet gedeeld kunnen worden en gebruikt kunnen worden op andere websites en bijvoorbeeld in het onderwijs. De website zorgt zelf al voor de mogelijkheid om informatie te delen via Facebook en Twitter. Als gevolg van de algemene werking van het internet worden bijdragen en reacties bovendien geregistreerd door websites als Google.

2.8 In verband hiermee heeft het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers de eigen verhalen en afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten op de website, in beginsel onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel- GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY-NC-SA 3.0) opgenomen, tenzij uitdrukkelijk een andere licentie wordt aangegeven. Dit betekent dat je deze kunt kopiëren, verspreiden, doorgeven en remixen, mits niet voor commerciële doeleinden, mits je zeeuwseankers.nl als bron noemt en je dezelfde licentie aan jouw werk meegeeft. Merken, handelsnamen en logo’s van het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers en de organisaties die daarvan deel uitmaken worden in geen geval in licentie gegeven.

2.9 Wanneer jij een bijdrage of reactie levert, wordt van jou verwacht deze te leveren onder deze Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel- GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY-NC-SA 3.0). Dit betekent dat anderen (delen van) jouw bijdrage altijd kunnen kopiëren, verspreiden, doorgeven en remixen, mits dat niet voor commerciële doeleinden is, zij jou als bron noemen en zij dezelfde licentie aan hun werk meegeven. Een andere, meer restrictieve licentie is niet mogelijk. Voor meer restrictieve licenties aan gebruikersbijdragen en -reacties is de website zeeuwseankers.nl niet het geschikte platform.

Bevoegdheden redactie

2.10 De redactie heeft het recht en de bevoegdheid om bijdragen of reacties van gebruikers van de website aan te passen of te verwijderen indien deze niet conform de gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst of anderszins in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden.

2.11 In het geval blijkt dat bijdragen van gebruikers van de website inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal de redactie deze met onmiddellijke ingang aanpassen of verwijderen.

2.12 Meen je uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten aanspraak te hebben op de inhoud van bijdragen of reacties, dan kun je je tot de redactie wenden via redactie@zeeuwseankers.nl onder vermelding van ‘rechten website’ en met een duidelijke verwijzing naar de betreffende bijdrage of reactie met specifieke URL.

2.13 Gebruikers die herhaaldelijk bijdragen leveren die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, kan tijdelijk of permanent de mogelijkheid tot het leveren van bijdragen ontzegd worden.

2.14 De redactie heeft ten slotte het recht en is bevoegd om met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten een bijdrage die naar het oordeel van de redactie van algemeen belang is, een speciale status te geven. Dit kan betekenen dat de redactie de bijdrage aanvult, verbetert of verrijkt.

3. Huisregels

3.1 De website zeeuwseankers.nl biedt een open en toegankelijk platform voor liefhebbers van cultureel erfgoed. Om ruimte te bieden aan iedereen en de kwaliteit en veiligheid van de gebruikers en bezoekers van de website te garanderen, gelden de volgende regels:
Houd het netjes! Ongepaste of kwetsende taal, racisme en vooroordelen zijn niet toegestaan. Bedenk je dat iedereen kan lezen wat je schrijft, nu en in de verre toekomst, dus gedraag je naar behoren. Ongepaste bijdragen worden door de redactie verwijderd.
Respecteer meningen en opvattingen. Niet iedereen denkt hetzelfde over geschiedenis. Als je iets niet snapt, vraag dan om uitleg.
Blijf bij het onderwerp. In een levendige discussie wil men nog wel eens van het onderwerp afwijken. Probeer je zich echter zoveel mogelijk bij de stof te houden. Het is altijd mogelijk een nieuw onderwerp te belichten.
Wees constructief. Zorgt dat je bijdrage waardevol is voor anderen en daadwerkelijk iets toevoegt aan de website. Een scherpe opmerking is prima, een “daar ben ik het niet mee eens” zonder toelichting of argumentatie niet. En ten slotte, het spreekt voor zich, plaats geen bijdragen en reacties, inclusief afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, die een inbreuk vormen op rechten of de privacy van mensen.

3.2 De redactie beoordeelt alle bijdragen op kwaliteit en relevantie. Zij behoudt zich te allen tijde het recht voor om bijdragen of reacties te verwijderen of te verplaatsen zonder hiervan melding te maken.

3.3 De redactie doet haar uiterste best om bijdragen die “niet ok” zijn zo snel mogelijk aan te pakken. Soms lukt dat echter niet direct. Als je vindt dat iets “niet ok” is, help ons dan en meld dat aan ons door een e-mail te sturen aan redactie@zeeuwseankers.nl.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn bijdragen op de website bijdragen van de betreffende gebruiker van de website en niet van Erfgoed Zeeland of het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers. Aan bijdragen kunnen derhalve geen rechten jegens Erfgoed Zeeland of het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers worden ontleend. Erfgoed Zeeland of het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit bijdragen en reacties die op de website zijn geplaatst.

3.5 De website zeeuwseankers.nl is er voor jou. Als je ideeën en suggesties hebt over hoe iets beter kan of als je gewoon iets kwijt wilt, aarzel dan niet contact op te nemen via redactie@zeeuwseankers.nl. Bij voorbaat dank voor je tijd en moeite.

4.Niet toegestaan gebruik van de website

4.1 Het is niet toegestaan de website te gebruiken om, al dan niet uit profielen, persoonsgegevens en andere gebruikersinformatie te verzamelen.

4.2 Het is niet toegestaan om, al dan niet via geautomatiseerde processen, de website te gebruiken om gebruikers en bezoekers van de website ongevraagd of zonder medeweten van Erfgoed Zeeland of het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers te benaderen met commerciële, ideële of welk ander type berichten dan ook.

4.3 Het is niet toegestaan de website te gebruiken om commerciële of ideële boodschappen te verspreiden. Dit is vanzelfsprekend ook niet toegestaan als dat geschiedt door bijdragen of reacties te plaatsen of bestaande bijdragen aan te passen of te verwijderen.

5.Verwijderen profiel en bijdragen

5.1 Je kunt te allen tijde je profiel op de website laten verwijderen. Wanneer je dat wilt, stuur je een verzoek daartoe aan redactie@zeeuwseankers.nl.

5.2 De redactie kan besluiten om (een deel van) bijdragen ondanks een verzoek daartoe niet te verwijderen, indien deze bijdragen naar het oordeel van de redactie van algemeen belang zijn. De redactie neemt in een dergelijk geval het beheer en de verantwoordelijkheid over deze bijdragen over, met op verzoek wijziging van naams- en bronvermelding.

6. Wijzigingen

6.1 Erfgoed Zeeland en het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers behouden zich het recht voor om wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden aan te brengen. Gewijzigde gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de website worden gepubliceerd. De op enig moment van toepassing zijnde gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen en te downloaden op de website. Controleer de website dan ook regelmatig. Gewijzigde gebruikersvoorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.

7.Voorwaarden externe websites

7.1 De website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar externe websites. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere voorwaarden voor gebruik van toepassing zijn. Erfgoed Zeeland noch het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers zijn aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen proberen Erfgoed Zeeland en het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers te allen tijde door middel van praten en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen uit de wereld te helpen. Als hier bemiddeling bij behulpzaam kan zijn, zal naar bemiddeling worden gezocht. Alleen wanneer dit niet tot een oplossing leidt, zal de rechter zich over een geschil voortvloeiende uit deze gebruikersvoorwaarden uitlaten. Dit is de rechtbank te Middelburg.

9. Verdere informatie

9.1 De website wordt beheerd door het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers. Vragen en klachten kunnen te allen tijde aan dit samenwerkingsverband worden gericht op het hieronder staande postadres, mailadres en telefoonnummer.

9.2 Samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers
p/a Erfgoed Zeeland
Postbus 49
4330 AA Middelburg
+31 (0)118-670870
info@zeeuwseankers.nl
https://www.zeeuwseankers.nl