Hoeve Van der Meulen verbindt verleden met heden en toekomst

Cultuurhistorisch erfgoed is een belangrijk onderdeel van de landschappelijke identiteit en beleving van Zeeland. Erfgoed vertelt de verhalen over het verleden die ons verbinden. En biedt tegelijkertijd houvast en kansen voor transities waar we gezamenlijk voor staan, zoals de versterking van biodiversiteit en natuur- en landschapsinclusieve landbouw. Hoeve Van der Meulen laat zien hoe we erfgoed maatschappelijke functies geven en deze verbinden met de directe omgeving.  

De zeventiende-eeuwse monumentale Hoeve Van der Meulen ligt op een kreekrug die loopt tussen Nisse en ‘s-Heer Abtskerke. Rondom de hoeve zijn karakteristieke hoogstamboomgaarden, kleinschalige akkers en hollebollige weilanden met heggen aanwezig; hier komt het authentieke agrarische landschap tot leven. Dit is te danken aan de laatste bewoner, Adrie van der Meulen, die in de omgeving bekend stond als een eigenzinnige boer. Van der Meulen wist zijn land grotendeels buiten de ruilverkaveling te houden. 

Dronebeeld van Hoeve van der Meulen

Hoeve van der Meulen

Opknappen en nieuwe functies

In 2006 kocht Het Zeeuwse Landschap ‘d’oeve van Vermeule’ en bijbehorende landerijen aan. De monumentale boerderij was geheel vervallen. Het erf en de oude hoogstamboomgaard waren al tientallen jaren aan de natuur overgelaten en daardoor overwoekerd met braamstruweel. Er zijn bergen werk verzet: de schuur kreeg een nieuwe bestemming als woonhuis en er werden twee vakantie-appartementen in gerealiseerd, die via Buitenleven Vakanties te boeken zijn. Het oorspronkelijke woonhuis is ingericht als museumwoning en op gezette tijden opengesteld voor excursies. Je kunt er ervaren hoe de boerderijbewoners vroeger leefden.  

Landschappelijke elementen en biodiversiteit

De authentieke landschapselementen, zoals de boomgaard, heggenstructuren, akkers met akkerkruiden en de moestuin, werden mede dankzij de inzet van beheervrijwilligers in oude luister hersteld. In de directe omgeving van het erf zijn drie wandelroutes uitgezet. Ze brengen je langs akkers, heggen, een vliedberg en een trekvlot. Een enthousiast team van vrijwilligers uit de buurt zorgt ervoor dat dit cultuurlandschap en de daarmee samenhangende biodiversiteit in stand gehouden wordt. 

Bloesem in een hoogstamboomgaard

Hoogstamfruitbomen

Kleinschalige natuurinclusieve landbouw

Het Zeeuwse Landschap is voorstander van kleinschalige natuurinclusieve landbouw en korte ketens. We stimuleren dit graag, ook op onze eigen terreinen. Op Hoeve Van der Meulen zijn we daarom deze zomer een pilot gestart met Herenboeren Goes: een burgerinitiatief met de ambitie om samen lokaal en duurzaam voedsel te produceren door in de nabije omgeving een kleinschalige coöperatieve boerderij op te zetten. Herenboeren is een landelijk concept rond de pijlers ‘natuurgedreven’, ‘sociaal & cultureel verbonden’ en ‘economisch gedragen’ en sluit daarmee goed aan bij onze missie en visie. 

Per coöperatie kunnen tweehonderd huishoudens deelnemen, waarbij een eenmalige investering gevraagd wordt plus contributie. Daar staat tegenover dat je wekelijks een groente- en/of vleespakket kunt ophalen. Een professionele boer produceert seizoens- en vraaggestuurd om voedselverspilling te voorkomen.