Zeeuwse Erfgoedlijnen van start

nieuws Redactie Zeeuwse Ankers, gepubliceerd op

Voor het imago en de marketing van Zeeland wordt erfgoed steeds belangrijker. Erfgoed is niet saai of ‘iets van vroeger’. Het heeft juist alles in zich om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving te bezorgen. Daarom worden in opdracht van de Provincie Zeeland de Zeeuwse Erfgoedlijnen ontwikkeld. De ontwikkeling van kernverhalen die breed kunnen worden ingezet voor maatschappelijke en economische doeleinden staat hierin centraal. De Zeeuwse Erfgoedlijnen brengen ordening aan in de vele verhalen die de vele afzenders op dit moment over Zeeland presenteren. Ze helpen om focus en samenhang aan te brengen en zo het Zeeuwse verleden beter te begrijpen. Tegelijkertijd geven ze handvatten voor het vermarkten van het erfgoed doordat ze tot op lokaal niveau in te vullen zijn met concrete verhalen, producten en arrangementen.

Keuze voor negen erfgoedlijnen

Inmiddels is de balans opgemaakt van de tweede serie bijeenkomsten over de Zeeuwse Erfgoedlijnen, die in april plaatsvonden. De resultaten van de Mentimeter, de ingevulde antwoordformulieren en de reacties die we via de mail en mondeling hebben ontvangen, zijn geanalyseerd. Na bespreking daarvan, onder meer met de Provincie, zijn we tot het besluit gekomen om de negen gepresenteerde erfgoedlijnen niet terug te brengen naar zes of zeven lijnen, zoals eerder de gedachte was, maar om ze alle negen te gaan ontwikkelen.

In het algemeen bleek dat er grote waardering bestaat voor de negen verschillende erfgoedlijnen en in diverse reacties werd er al op aangedrongen om de negen lijnen overeind te houden. Uit de antwoorden op de vraag naar ieders top 5 blijkt dat de waardering van de verschillende lijnen dichtbij elkaar ligt. De hoogst gewaardeerde lijn is Strijd tegen het water (16%), de laagst gewaardeerde is Nieuw Zeeland (6%). De bandbreedte in de waardering van de andere erfgoedlijnen ligt tussen 9 en 13 procent. Dit beeld keert terug in de antwoorden op de vraag naar mogelijke afvallers (van 1% voor Strijd tegen het water tot 34% voor Nieuw Zeeland). Ten aanzien van deze laatste lijn moet nog worden opgemerkt dat ons van verscheidene kanten duidelijk is geworden dat ontwikkeling van deze erfgoedlijn wel heel interessant is voor een specifieke doelgroep (waaronder de zakelijke markt), aangezien elementen daaruit nu al door deze groepen gasten hoog gewaardeerd worden.

Er is ook een belangrijk inhoudelijk argument voor negen erfgoedlijnen. Zeeland is een veelzijdige provincie met een gevarieerd landschap en een rijke historie. Veel verschillende gezichten dus. Om de veelzijdigheid van Zeeland goed uit de verf te laten komen, verdient het geen aanbeveling om het aantal erfgoedlijnen terug te brengen. Dan zouden teveel elementen onder één noemer geschaard worden, waardoor het onderscheidende karakter verloren gaat. Neem als voorbeeld de lijnen 1 (Schorren, slikken en polders) en 2 (Strijd tegen het water), die als kansrijke combinatie veruit het vaakst genoemd werden. Beide verhalen zijn echter zo kenmerkend voor Zeeland, dat met het samenbrengen ervan in één – noodgedwongen algemener – verhaal heel wat aan karakter verloren zou gaan.

Bijkomend voordeel is nog dat een aantal van negen verhaallijnen zich goed laat verwerken in vormgeving en design van de producten die we nu eerst gaan ontwikkelen (homepage website zeeuwseankers.nl, boekje, leaflet).

We gaan de negen erfgoedlijnen met alle betrokkenen fasegewijs uitwerken, dus niet allemaal tegelijkertijd. We beginnen nog voor de zomer met gesprekken rondom de erfgoedlijnen die het meest kansrijk zijn: Strijd tegen het water, Sterk Zeeland en Zilt en zoet. Respectievelijk 16, 14 en 13 procent van de aanwezigen op de bijeenkomsten hebben namelijk aangegeven met deze lijnen aan de slag te willen gaan. Na de zomer starten de gesprekken over de andere erfgoedlijnen. Los daarvan zal na de zomer natuurlijk ook het boekje verschijnen met àlle negen Zeeuwse Erfgoedlijnen!

Lees verder voor een terugblik op de bijeenkomsten in april.

Bijeenkomsten in april

Na de startbijeenkomsten in november 2018, waarin we bij het publiek veel waardevolle informatie hebben opgehaald, volgden in de eerste week van april 2019 nieuwe bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten konden opnieuw op veel belangstelling rekenen. In totaal namen hieraan zo’n 130 toeristische ondernemers, vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen en beleidsmakers deel.

Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek bij Erfgoed Zeeland en coördinator Zeeuwse Ankers, blikte terug op de aanleiding voor de ontwikkeling van de Zeeuwse Erfgoedlijnen en op de resultaten van de vorige serie bijeenkomsten. Ook presenteerde hij negen mogelijke verhaallijnen. Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland, ging in op gastbeleving in Zeeland, onder het motto ‘Smaken verschillen’.

De aanwezigen konden zich van tevoren verdiepen in het overzicht van negen verhaallijnen. In de eerste kolom van dit overzicht staan voorlopige titels en een korte aanduiding waar de verhaallijn over gaat. In de tweede kolom staan de onderwerpen en thema’s die in de eerdere bijeenkomsten zijn genoemd. Deze lijsten zijn niet volledig, maar laten zien hoe breed de verhaallijn ingevuld kan worden. In de derde kolom staat een foto van een icoon dat met de verhaallijn verbonden is. Dit betekent niet dat dit icoon ook hét ‘gezicht’ van deze verhaallijn moet worden, het is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. In de laatste twee kolommen zijn afbeeldingen opgenomen van producten of arrangementen, binnen en buiten Zeeland, die als voorbeeld kunnen dienen om binnen een verhaallijn mee aan de slag te gaan. Als we de definitieve Zeeuwse erfgoedlijnen gereed hebben, zullen we per verhaallijn een menukaart maken met het aanbod dat er nu al is. Ook daar hebben wij dan uw hulp voor nodig.

We gingen met de aanwezigen in gesprek over de uitwerking van deze iconische verhalen. Welke verhaallijnen worden het belangrijkst gevonden en welke kunnen misschien worden samengevoegd? We peilden dit met de mentimeter, een interactieve digitale methode, en via antwoordformulieren. Bekijk hier de resultaten van de bijeenkomsten in Goes, Middelburg, Sas van Gent en Zierikzee.

Een impressie van de bijeenkomst in Sas van Gent, waar we te gast waren in het Industrieel Museum Zeeland:

 

Heeft u ideeën over de Zeeuwse Erfgoedlijnen? Neem dan contact op met Marc Kocken, 0118 – 670 889 / info@zeeuwseankers.nl.

Lees verder voor een terugblik op de bijeenkomsten van november vorig jaar.

Volle zalen en goede gesprekken

In november 2018 kwamen ruim 200 toeristische ondernemers, mensen uit het (toeristische) erfgoedveld en beleidsmakers samen tijdens diverse regionale startbijeenkomsten en de Toeristische Ontmoetingsdag. Dat leverde volle zalen en goede gesprekken op. De gedachte dat erfgoed alles in zich heeft om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving te bezorgen werd door de aanwezigen onderschreven.

Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland, benadrukte in zijn presentatie het belang van erfgoed voor het toeristisch aanbod in Zeeland. Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek SCEZ en coördinator Zeeuwse Ankers, sprak over het belang van het clusteren van verhalen en gaf voorbeelden van succesvolle initiatieven uit binnen- en buitenland. Jeanine Dekker, adviseur SCEZ en redacteur Zeeuwse Ankers, ging in vogelvlucht langs Zeeuws erfgoed en liet daarbij tien gezichten van Zeeland zien, ter inspiratie voor de verhaallijnen.

Tijdens de bijeenkomsten werden filmpjes getoond waarin deskundigen ervaringen uit de praktijk deelden. De verhalen van Frank van den Eijnden (directeur Van Gogh Brabant / senior programmamanager VisitBrabant), Elizabeth Stoit (brandmanager Hanzesteden/Marketing Oost), Astrid Crum (directeur Marketing Drenthe) en van Jurriaan de Mol (directeur Business Development & Operations NBTC Holland Marketing) leverden inspiratie en concrete voorbeelden.

Ten slotte werd bij het publiek opgehaald wat leeft als we het hebben over het Zeeuwse erfgoed. Dat gebeurde via een interactieve digitale methode (mentimeter) en via antwoordformulieren. Bekijk hier de resultaten van de bijeenkomsten in Axel, Goes, Middelburg en Ouwerkerk alsook de Toeristische Ontmoetingsdag.

Meer informatie